ಗೋವಿನೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 18-12-2016, ಪುಟ 1
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 18-12-2016, ಪುಟ 9