‘ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ’

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-12-2016, ಪುಟ 3